Общи условия за ползване

Общи условия на електронен магазин „Eshop Samsara Bulgaria”

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите “Общи условия” са предназначени за регулиране на отношенията между Самсара БГ ООД, гр. София 1784, бул. Цариградско шосе № 115А, ЕИК BG204679796, представлявано от Полина Петрова, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „eshop.samsarabg.com”, наричан по-долу „ESHOP Samsara Bulgaria”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: Самсара БГ ООД

2. Адрес на управление: гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 115А (бизнес сграда Датекс)

3. Данни за кореспонденция и търговски адрес за упражняване на дейността: гр. София 1407, ул. Хага 12, кв. Кръстова вада, e-mail: eshop@samsarabg.com , офис тел: +359887716110

4. Вписван в публични регистри в Агенция по вписванията: ЕИК 204679796

5. Регистрация по Закона за ДДС № BG204679796

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА „ESHOP Samsara Bulgaria”

Чл.3. „ESHOP Samsara Bulgaria” e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет „https://eshop.samsarabg.com“, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от „ESHOP Samsara Bulgaria” стоки и услуги, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на „ESHOP Samsara Bulgaria” и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с „ESHOP Samsara Bulgaria” чрез интерфейса на страницата на „ESHOP Samsara Bulgaria”, достъпна в Интернет;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките и услугите, предлагани от „ESHOP Samsara Bulgaria”;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с „ESHOP Samsara Bulgaria”, съгласно поддържаните от „ESHOP Samsara Bulgaria” начини за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки и услуги, предлагани от „ESHOP Samsara Bulgaria”;

6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на „ESHOP Samsara Bulgaria” в Интернет;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките, предоставя услугите и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките и услугите, предлагани от „ESHOP Samsara Bulgaria” чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес „https://eshop.samsarabg.com“ или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки или услуги, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки или да извърши договорените услуги.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки или извършените услуги съгласно условията, определени на „ESHOP Samsara Bulgaria” и настоящите “Общи условия”. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на „ESHOP Samsara Bulgaria” в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки или услуги в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите “Общи условия”.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА „ESHOP Samsara Bulgaria”

Чл. 7. (1) За да използва „ESHOP Samsara Bulgaria” за сключване на договори за покупко-продажба на стоки или услуги, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам” и “Регистрация”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези Oбщи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези “Общи условия”. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки или услуги в „ESHOP Samsara Bulgaria”.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите “Общи условия”, достъпни на адрес https://eshop.samsarabg.com

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока или услуга се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока или услуга, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в „ESHOP Samsara Bulgaria” и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в „ESHOP Samsara Bulgaria”;

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на „ESHOP Samsara Bulgaria” чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки или услуги на „ESHOP Samsara Bulgaria” и добавянето им към списък със стоки или услуги за покупка;

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези “Общи условия” се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в „ESHOP Samsara Bulgaria”, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките или услугите, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на „ESHOP Samsara Bulgaria”.

(2) Цената на стоките или услугите с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока или услуга в сайта на „ESHOP Samsara Bulgaria”.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане се определя в настоящите “Общи условия”, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика както следва:
- С пощенски паричен превод;
- С банкова платежна карта;
- С банков превод по банкова сметка на Доставчика;
- С плащане на гише на лицензиран платежен оператор.

(5) Начинът на доставка на стоки или предоставяне на услуги, и изпълнение на договора се определя в настоящите “Общи условия”, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(6) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на „ESHOP Samsara Bulgaria” преди сключването на договора за покупко-продажба.

(7) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки или услуги в сайта на „ESHOP Samsara Bulgaria”.

(8) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки и/или услуги.

Чл. 13. (1) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с ползвателя договори за покупко-продажба на стоки или услуги, и тяхната доставка.

(2) Ползвателят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките или услугите преди или в момента на доставката им.

Чл. 14. (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

1. за доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

2. за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на ползвателя или по негова индивидуална поръчка;

3. за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;

4. за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от ползвателя;

5. за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

6. за предоставяне на услуги, които вече са били извършени на място при Доставчика или чрез онлайн (интернет) средства на комуникация и визуализация, включително и ако само част от услугите вече са предоставени преди заявено право на отказ.

(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Ползвателя има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Ползвателя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(4) В случай, че Ползвателят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от Ползвателя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която Ползвателя е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Ползвателят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Ползвателят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(5) Ползвателят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Ползвателя чрез сайта на Доставчика на „ESHOP Samsara Bulgaria”, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) В случай че Ползвателят и Доставчика не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на Ползвателя до Доставчика чрез сайта на Доставчика „ESHOP Samsara Bulgaria”.

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Ползвателят и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на Ползвателя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява Ползвателя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 16. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 30 дни.

Чл. 17. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 18. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес „https://eshop.samsarabg.com“

Чл. 19. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”, достъпна на адрес „https://eshop.samsarabg.com“

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 20. (1) Настоящите “Общи условия” могат да бъдат изменяни без предизвестие от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на „ESHOP Samsara Bulgaria”, които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези “Общи условия” ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези “Общи условия” ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 21. Доставчикът публикува тези “Общи условия” на адрес „https://eshop.samsarabg.com“, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 22. Настоящите “Общи условия” и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

3. едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

4. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

5. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

6. в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на „ESHOP Samsara Bulgaria”. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

7. в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 23. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези “Общи условия” няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 24. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 25. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 26. Настоящите “Общи условия” влизат веднага след публикуването си в сила за всички Ползватели на https://eshop.samsarabg.com

Чл. 27. Настоящите “Общи условия” са в съответствие с публично обявените насоки за “Общи условия”, дефинирани от КЗП и БУА.

София, 02.01.2020 година.

Актуална версия 15.03.2021 година